Dit is een PRIVACYVERKLARING van Waterpolovereniging SGHA, gevestigd te Heerenveen, hangend onder de moedervereniging Heerenveense Zwem- en Poloclub, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40001611 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging wordt hierna genoemd als: “SGHA”. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SGHA verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 SGHA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wordt van de vereniging;
 2. als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent;
 3. donateur wordt van de vereniging;
 4. een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging;
 5. aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie;
 6. middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;
 7. onze website bezoekt.

1.2 SGHA verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. Naam
 2. Roepnaam
 3. Adres
 4. Postcode
 5. Woonplaats
 6. Email-adress(en)
 7. Telefoonnummers
 8. Geboortedatum
 9. Overlijdensdatum
 10. Aanmeldingsdatum
 11. Geslacht
 12. Bankgegevens
 13. Voor jeugdleden; naam en contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s)
 14. Pasfoto (indien waterpoloër)
 15. Sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen c.q. lessen, teamindeling, startnummer, speler historie, tuchtrecht uitspraken.
 16. Inschrijvingen voor activiteiten
 17. Verenigingsfuncties
 18. Bondsfuncties
 19. Vrijwilligers gerelateerde informatie betreffende behaalde diploma’s, certificaten, VOG’s en vrijwilligersovereenkomsten
  Jonger dan 16 jaar?
 20. Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke verzorger(s). Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je verzorger dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

1.3 SGHA kan deze gegevens gebruiken om:

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. contact met u op te nemen en te onderhouden;
 3. de website te optimaliseren;
 4. nieuwsbrieven te verzenden, digitaal;
 5. aanmelding bij de aangesloten bond KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond);
 6. deelname aan activiteiten waaronder alle zwem- en waterpoloactiviteiten;
  (vermelding van namen en contact gegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken;
 7. vermelding van namen in haar media ter duiding van team informatie en of beeldmateriaal;
  het in contact brengen van derden (externe media) met (kader)leden ten bate van het maken van voor SGHA en/of het (kader)lid relevante afspraken en/of publiciteit.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via bestuur@SGHA.nl voor:

 1. U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die SGHA over U heeft;
 2. U kunt SGHA ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn;
 3. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 4. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SGHA.
  Het is ook mogelijk om uw eigen contactgegevens en privacy niveau in te zien en te wijzigen via de sportlinked App.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 SGHA zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van de KNZB en Sportlink.
3.2 SGHA heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 SGHA zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven of als SGHA daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.2 SGHA verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Bonden en organisaties waarbij SGHA is aangesloten zoals de KNZB;
 2. Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink;
 3. Drukkers en/of verspreiders van informatie;
 4. Gebruik in/aan het KNZB of aan gelieerde apps/ systemen. Zoals Sportlinked App, Splash en Swimrankings. Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder maar niet beperkt tot het organiseren en faciliteren van zwem- en waterpolowedstrijden, het hosten van een administratie en het delen van (competitie)informatie.

5. PORTRETRECHT

Tijdens het diplomazwemmen of het Leszwemmen kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop jouw kinderen en/of jezelf mogelijk te zien zijn. Foto’s waarop jouw minderjarig kind identificeerbaar is, zullen alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder/begeleider gepubliceerd worden.
Tijdens Waterpolowedstrijden en Zwemwedstrijden kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop jouw kinderen en/of jezelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan deze wedstrijden betekent dat je toestemming verleent aan SGHA om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, Facebook, kranten).
Geen enkele van bovengenoemde foto’s en/of videobeelden mogen door derden verspreid worden. SGHA zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.
Mocht je toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop jouw kind en/of jezelf te zien is, dan kun je dat kenbaar maken aan de ledenadminitratie.
Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van SGHA.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.